G2036. ANNY KONETZNI
G2036. ANNY KONETZNI. Postcard, Signed. MB 35