G2037. ANNY KONETZNI
G2037. ANNY KONETZNI. Postcard, Signed. MB 35